en fr
universul juridic magazin

Mircea Dan BOB
Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai”
Redactor-Șef

 

1. Nume: BOB
2. Prenume: MIRCEA-DAN
3. Data ºi locul naºterii: 5.XI.1974, Cluj-Napoca
4. Naþionalitate: românã
5. Studii: Facultatea de Drept (1997) ºi Facultatea de Istorie ºi Filosofie, secþia Filosofie (2006) - la Universitatea "Babeº-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
6. Titlul ºtiinþific: doctor în drept (11 mai 2000)
7. Activitate didacticã ºi de cercetare:

 
- lector universitar, titular al cursului de Drept Roman la Univ. "Babeº-Bolyai" Cluj-Napoca (din 1 oct. 2000);
- secretar ºtiinþific al Catedrei de Drept Privat a Facultãþii de Drept, Univ. "Babeº-Bolyai" Cluj-Napoca (ian. 2000 - ian. 2004);
- secretar de redacþie (mai 2000 - ian. 2005) ºi apoi redactor-ºef (din ian. 2005) al revistei "Studia Universitatis Babeº-Bolyai. Series Iurisprudentia";
- membru în colegiul redacþional al revistei "Pandectele române", responsabil cu partea de Succesiuni ºi liberalitãþi (dec. 2000 - ian. 2007);
- membru în Comisia ministerialã de revizuire a Codului civil român, responsabil cu Cartea "Despre succesiuni ºi liberalitãþi" (aprilie 2002 - iulie 2003);
- cercetãtor la "Institutul de cercetãri europene" din cadrul UBB (din mai 2003)
- membru al "Société pour l`histoire des droits de l`antiquité - Fernand de Vischer" (Bruxelles) ºi "Société d`histoire du droit" (Paris) - din 2003.
- profesor invitat la Univ. Paris II "Panthéon-Assas", DESS de Droit notarial (responsable, M. Michel Grimaldi) (mart. 2004; febr. 2007) ºi la Univ. "Jean Moulin" St. Etienne (apr.-mai 2007)
- membru al proiectului "Rechtskulturen des modernen Osteuropa - Traditionen und Transfers", iniþiat de Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt/Main, coordonat de d-na. prof. dr. Marie Theres Fögen (2004-2005)
- titular de curs la Facultatea de Drept a Universitãþii de stat "Alecu Russo" din Bãlþi, Republica Moldova - materiile Drept roman (nivel licenþã) ºi Drept privat comparat ( nivel master) (din 1 oct. 2004);
- profesor invitat la ºcoala de varã anualã "European private law", Universitatea Salzburg, responsabil dl. prof. Michael Rainer (din sept. 2005).
 
 
 
8. Funcþii ocupate:
 
- membru al Comisiei pentru studiul legislaþiei universitare în Univ. "Babeº-Bolyai" Cluj-Napoca (ian. 2003 - ian. 2004);
- secretar general al "Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française - Roumanie" (din martie 2003);
- membru al Senatului ºi al Consiliului Academic al Univ. "Babeº-Bolyai" Cluj-Napoca (din 1 martie 2004).