en fr
universul juridic magazin

Garantie reala mobiliara. Executare prin mijloace pasnice. Rezonabilitate comerciala. Raspunderea creditorului. Posesie fictiva


 

 

REZUMAT SPEÞÃ

În cazurile în care debitorul pune de bunã voie la dispoziþia creditorului garantat bunul afectat garanþiei, iar creditorul are o atitudine pasivã, acesta din urmã dobândeºte o posesie fictivã a bunului afectat garanþiei, cu toate consecinþele ce derivã din aceastã stare. Este indiferent dacã bunul a fost efectiv preluat de cãtre creditor, atât timp cât acesta putea la orice moment sã-ºi exercite controlul asupra bunului.

 

Cerinþa rezonabilitãþii comerciale impusã de lege creditorului în executarea (silitã a) garanþiei reale mobiliare are ºi o componentã temporalã. Creditorul trebuie sã efectueze valorificare într-un interval rezonabil de timp care sã nu afecteze semnificativ valoarea de lichidare a bunului supus valorificãrii.

 

(Curtea de Apel din Tennessee, Nationsbank, Reclamant-apelant/v./Frederick N. CLEGG, Sr., Pârât-intimat, Dosar nr. 01-A-01-9510-CH-00469 Nr. 94-461-II(III)

10 aprilie 1996, cu notã criticã de Radu Rizoiu).

  

REZUMAT NOTÃ

Tãcerea creditorului la oferta debitorului de a se desesiza voluntar de bunul afectat garanþiei ca urmare a imposibilitãþii de achitare a (restului) obligaþiei garantate valoreazã o acceptare implicitã a predãrii bunului de cãtre debitor. În termenii Titlului VI al Legii nr. 99/1999, aceasta se traduce prin "luarea paºnicã în posesie" a bunului de cãtre creditor. Este irelevant dacã bunul a fost efectiv preluat de cãtre creditor, atât timp cât acesta putea la orice moment sã-ºi exercite controlul asupra bunului.

 

Creditorul garantat devine un posesor al bunului în cauzã, ca primã etapã a executãrii silite specifice din materia garanþiilor reale mobiliare. În calitate de posesor al bunului, creditorul garantat este þinut de obligaþiile unui depozitar ºi trebuie sã se îngrijeascã de pãstrarea valorii bunului.

     În procedura de valorificare a bunului afectat garanþiei, creditorul trebuie sã acþioneze cu bunã credinþã. Dincolo de standardul subiectiv al bunei credinþe, în aceastã materie funcþioneazã ºi un criteriu obiectiv constând în practicile comerciale curente în domeniu.