en fr
universul juridic magazin

Crearea unui titlu executoriu european pentru creantele necontestate

 

 

Conf. univ. dr. Mihaela Tãbârcã

Judecãtor - Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie

 

           

Rezumat

 

Pentru promovarea cerinþelor cooperãrii judiciare în materie civilã ºi comercialã în spaþiul Comunitãþii Europene, aºa cum prevãd regulile stabilite de Regulamentul Parlamentului European ºi al Consiliului nr. 805/2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanþele necontestate, prin Legea nr. 191/2007 a fost aprobatã, cu modificãri, Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 119/2006 privind unele mãsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderãrii României la Uniunea Europeanã.

 

Prin aceastã lege a fost reglementatã procedura de urmat pentru atestarea ca titluri executorii europene a titlurilor executorii constituite potrivit legii române, privind realizarea unor drepturi de creanþã având ca obiect obligaþia de platã a unei sume de bani necontestatã.

 

Dacã titlul executoriu îl constituie o hotãrâre judecãtoreascã, inclusiv cea care constatã o tranzacþie judiciarã sau o altã învoialã a pãrþilor în condiþiile legii, certificarea este de competenþa primei instanþe. Dacã titlul executoriu este un act autentic, certificarea este de competenþa judecãtoriei în a cãrei circumscripþie se aflã emitentul actului. Instanþa se pronunþã asupra cererii de eliberare a certificatului prin încheiere, fãrã citarea pãrþilor.

 

 Încheierea prin care cererea a fost admisã nu este supusã niciunei cãi de atac. Încheierea prin care cererea a fost respinsã este supusã recursului, în termen de 5 zile de la pronunþare, pentru creditorul prezent, ºi de la comunicare, pentru cel care a lipsit.

 

La cerere, se poate elibera un nou certificat care atestã încetarea, suspendarea sau limitarea forþei executorii a titlului.

 

Certificatul poate fi rectificat sau retras în condiþiile prevãzute în Regulamentul nr. 805/2004.