en fr
universul juridic magazin

Incercare de sinteza a principalelor teorii referitoare la fundamentele contractului, cu privire speciala asupra teoriei autonomiei de vointa si teoriei solidarismului contractual


Prof. univ. dr. Liviu Pop

Facultatea de Drept, Universitatea "Babeº-Bolyai", Cluj-Napoca

 

REZUMAT

Decelarea ºi analiza fundamentelor intelectuale ale teoriei generale a contractului este problema centralã a acestei construcþii juridice. În acest sens, în cursul timpului, au fost elaborate mai multe teorii, pe aliniamentele filosofice, politice, economice ºi juridice a douã importante concepþii: liberalismul ºi pozitivismul; o variantã importantã a pozitivismului actual este solidarismul.

 

Liberalismul a dat naºtere teoriei autonomiei de voinþã, ale cãrei origini se aflã în ºcoala dreptului natural de sorginte aristotelicã. Având la bazã individualismul politico-filosofic ºi economic, potrivit acestei teorii, fundamentul contractului îl constituie voinþa individualã a omului, care este liberã ºi autonomã. Aºa fiind, contractul ºi efectele sale au ca singurã sursã voinþa pãrþilor contractante; contractul ºi forþa sa obligatorie sunt creaþia exclusivã a voinþei contractanþilor; altfel spus, voinþa individualã îºi trage puterea creatoare de contract ºi de obligaþii contractuale din ea însãºi ºi nu de la lege; în acest sens, s-a afirmat cã voinþa individualã este autonomã.

 

Urmare evoluþiilor care au avut loc începând de la sfârºitul secolului al XIX-lea, realitãþile politice, economice ºi sociale s-au schimbat. Teoria autonomiei de voinþã a intrat în contradicþie cu aceste realitãþi; de aceea, a fost pusã în cauzã ºi chiar contestatã. Este motivul pentru care s-au fãcut ºi se fac încercãri de a gãsi un alt fundament al contractului. El a fost cãutat în spaþiul doctrinei pozitivismului juridic. Astfel, au fost propuse: teoria contractului - situaþie juridicã obiectivã; teoria fundamentãrii contractului pe binele comun ºi pe echitate ori pe principiile de utilitate socialã ºi justiþie comutativã. În aceeaºi sferã se înscrie ºi teoria solidarismului contractual, care fundamenteazã contractul ºi efectele sale pe legãtura de solidaritate dintre pãrþile contractante, care acþioneazã împreunã pentru realizarea obiectivului comun alcãtuit din suma intereselor lor contractuale. Solidarismul contractual produce importante consecinþe asupra contractului, începând cu faza precontractualã ºi apoi pe toatã durata fiinþei sale.

 

Niciuna dintre aceste teorii nu este unanim acceptatã. De aceea, prezentul studiu se încheie cu propunerea de a fi construitã o teorie eclecticã, în care dintre fundamentele contractului se considerã cã nu pot lipsi: voinþa pãrþilor contractante, legãtura de solidaritate care se naºte între pãrþi datoratã interesului contractual pe care îl are fiecare parte, dar se aflã în sarcina realizãrii celeilalte, ºi dreptul pozitiv, adicã normele statale imperative în materie.