en fr
universul juridic magazin

Certificatul de mostenitor si publicitatea imobiliara


Dr. Ioan POPA

 

REZUMAT

Studiul intitulat "Certificatul de moºtenitor ºi publicitatea imobiliarã" se referã, în principal, la certificatul de moºtenitor ca act final al procedurii succesorale notariale.

 

Încã de la început, studiul face o scurtã analizã a naturii juridice a certificatului de moºtenitor, arãtându-se cã, mai mult decât o naturã contractualã, acest act cu o importanþã deosebitã, are o naturã jurisdicþionalã, este un act de jurisdicþie preventivã.

 

Totodatã, se aratã faptul cã, certificatul de moºtenitor este ºi rãmâne un act constatator de drepturi, ºi nu constitutiv de drepturi, moºtenitorii dobândind, în temeiul legii sau al testamentului, drepturile la care se referã certificatul de moºtenitor.

 

Studiul analizeazã succint ºi problema sezinei în dreptul francez ºi cel românesc, concluzionându-se asupra faptului cã, raþiunea de a exista a acestei instituþii, este diferitã în dreptul francez, unde termenul relativ lung pentru executarea opþiunii succesorale (10 ani), impune predarea de îndatã a bunurilor succesiunii unei anumite categorii de succesibili numiþi "moºtenitori sezinari", în timp ce, potrivit dreptului românesc, termenul relativ scurt (6 luni) pentru exercitarea opþiunii succesorale, nu impune în mod necesar instituþia sezinei.

 

Se analizeazã apoi, ºi forma acceptãrii tacite a moºtenirii, dar ºi inconvenientele pe care aceastã formã de exprimare a opþiunii succesorale le genereazã. Se propune ca remediu, adoptarea unor mãsuri asemãnãtoare celor adoptate de legiuitorul francez prin modificarea din 2006 a Codului civil, cu deosebire, acþiunea interogatorie.

În sfârºit, se fac (sau se reiau) propuneri privind înscrierea în Cartea Funciarã a certificatului de moºtenitor, înscriere ce trebuie sã producã efecte de opozabilitate faþã de terþi, ºi nu numai de informare, precum ºi propuneri vizând dobândirea proprietãþii în urma unei prescripþii achizitive de scurtã duratã, ca o consecinþã a înscrierii într-un registru special a posesiei exercitate de dobânditor.