en fr
universul juridic magazin

Garantiile reale mobiliare: un rau necesar sau un instrument util?

Rezumat

De peste patru mii de ani garanþiile reale fac parte din sistemul de drept. Aproape orice civilizaþie umanã a cunoscut aceastã instituþie. Prin urmare, existenþa garanþiilor reale pare un dat istoric. Cu toate acestea, în ultima perioadã existã o serie de voci care pun sub semnul întrebãrii utilitatea (socialã a) garanþiilor reale. Studiul de faþã încearcã sã rãspundã criticilor sistemului actual de garanþii reale (mobiliare) prin relevarea avantajelor economice pe care acestea le conferã funcþionãrii societãþii moderne. Deºi în doctrina românã critica nu a vizat însãºi existenþa garanþiilor reale, unele comentarii, precum ºi decizii jurisprudenþiale denotã o neîncredere latentã în utilitatea acestor garanþii.
Analiza noastrã porneºte de la cele douã elemente esenþiale ale activitãþii de creditare: termenul (orice credit presupune o amânare a plãþii unei obligaþii) ºi încrederea (acordarea de credit semnificã un anumit grad de încredere între pãrþi). Dintre aceste elemente, încrederea a fost de multe ori subestimatã, iar consecinþele acestei abordãri se observã în dificultatea cu care se încearcã explicarea nevoii de garanþii reale.
Pe aceste baze, vom încerca sã folosim o metodã de cercetare relativ nouã în domeniul juridic: analiza economicã a normelor de drept. Prin urmare, vom reliefa principalele caracteristici ale acestei metode, fãcând apoi o aplicare în domeniul drepturilor reale (accesorii). Criteriul eficienþei este firul roºu care transpare în întreaga literaturã de analizã economicã a dreptului. Studiul precizeazã modul în care eficienþa explicã tipologia garanþiilor reale.
Într-un studiu viitor vom folosi bazele teoretice puse în acest articol pentru a realiza un studiu de caz în privinþa evoluþiei garanþiilor reale mobiliare în România ultimului deceniu.