en fr
universul juridic magazin

Conformitatea lucrului vandut - intre rigiditate traditionala si functionalism

Ionuþ Florin Popa
Asist. univ. - Facultatea de Drept,
Universitatea "Babeº-Bolyai", Cluj-Napoca
Notar public

Rezumat

Absenþa identitãþii între lucrul predat ºi lucrul vândut este cunoscutã drept neconformitatea lucrului vândut. La prima vedere, conþinutul acestei noþiuni poate fi identificat cu siguranþã, având în vedere cã este inclus în sfera aºa-numitei „predãri conforme” (art. 1314-1335 Codul Civil). Însã fiecare pas în clarificarea acestui concept aduce noi dificultãþi. Prezentul studiu încearcã sã furnizeze mai multe rãspunsuri la marile întrebãri referitoare la conformitatea lucrului vândut, aºa cum este reglementatã de Codul Civil. În încercarea de a defini conceptul, primul lucru care trebuie fãcut este de a-l distinge de alte noþiuni juridice, precum: vicii ascunse (art. 1352-1360 Codul Civil), lipsa siguranþei, eroare privind substanþa lucrului vândut, declaraþie falsã sau chiar evacuare ºi, pe de altã parte, identificarea principiilor aflate la baza reglementãrilor tradiþionale. În aceastã privinþã, am luat în calcul un conflict de duratã între abordarea materialistã (obiectivã) ºi cea funcþionalistã (subiectivã), ambele nãscute pe baza textelor Codului Civil. În fine, studiul intenþioneazã, de asemenea, sã identifice posibile soluþii pentru acest conflict.

Din punct de vedere sintetic, studiul cuprinde douã pãrþi. Prima parte este dedicatã garanþiei de conformitate ºi cea de a doua garanþiei împotriva viciilor ascunse. Pentru ambele, am încercat sã stabilim condiþiile esenþiale ºi definitorii, care le particularizeazã, analizând diferenþele declarate cu privire la doctrinã ºi jurisprudenþã, care sunt hotãrâtoare între cele douã garanþii, precum ºi distincþiile reale ºi iluzorii între acestea ºi alte noþiuni juridice. Concluzia unei sinteze a jurisprudenþei ºi literaturii de specialitate este scepticã, sub aspect pragmatic ºi intelectual. Ultima secþiune a prezentului articol conþine posibile soluþii pentru labirintul intelectual creat de doctrinã ºi jurisprudenþã pentru aceste douã garanþii.