en fr
universul juridic magazin

Despre amintirile de familie si morminte

Lector univ. dr.
Cornelia Munteanu
Facultatea de Drept "Simion Bãrnuþiu" din Sibiu


Rezumat


Atât amintirile de familie cât ºi mormintele nu au primit o reglementare legalã în Codul civil. Totuºi, în mod tradiþional, în doctrina noastrã ºi în cea francezã acestea sunt incluse în cazurile de coproprietate forþatã ºi perpetuã. Aceasta deoarece unele bunuri pot fi încãrcate de o afectaþiune particularã; ataºamentul unei persoane faþã de un bun poate fi ºi de ordin afectiv. Datoritã acestui ataºament ele nu au vocaþia de a se regãsi în alte patrimonii decât în cele ale membrilor familiei; generaþiile se succed în posesia lor fãrã a fi nevoie de o veritabilã transmisiune deoarece ele constituie o coproprietate care se reînnoieºte perpetuu cu fiecare generaþie. Totuºi între amintirile de familie ºi morminte existã ºi unele deosebiri.

Însã ceea ce dorim sã subliniem în acest articol este cã aceste bunuri au un regim particular atât cu privire la proprietatea lor cât ºi la devoluþiunea lor succesoralã. Analiza lor devine dificilã pentru cã ori nu existã o reglementare legalã, ori ea este incompletã. Poate ºi din acest motiv în doctrina noastrã li s-a rezervat un spaþiu extrem de restrâns. Dar ele meritã o tratare mai generoasã, cu atât mai mult cu cât Proiectul noului Cod civil consacrã amintirilor de familie douã articole (art. 871 ºi 872).